Cookies

Norsk

Bruk av informasjonskapsler på ergoseat.no

Informasjonskapsler er en viktig del av internett. Uten dem ville nettsteder vært mye mindre interaktive og nyttige. E-handel, for eksempel, ville være umulig. Informasjonskapsler gir nettsteder muligheten til å huske og forbedre.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel (også kjent som en informasjonskapsel) er data som lagres på brukerens datamaskin når brukeren åpner en nettside. En informasjonskapsel kan brukes til å se hvor ofte en nettside er besøkt, for å kartlegge hvor brukeren navigerer mest eller for å lagre innloggingsdata på nettsiden. For deg som bruker kan dette føre til en bedre opplevelse og en mer optimalisert nettside. Det kan være svært nyttig for nettstedeiere å bruke informasjonskapsler slik at vi kan legge merke til brukermønstre, og bruke dataene til å forbedre nettstedet. Vi bruker hovedsakelig måle- og analyseverktøyet Google Analytics. Du kan lese mer om Googles personvernerklæring her.

Formål med bruk

Vi vil gi deg den mest relevante informasjonen når du er på nettsiden vår, og lagrer derfor dataene dine når du besøker nettsiden vår. Dette gjør vi for å se hva som vekker brukerens interesse.

Hvordan avvise eller slette informasjonskapslene dine 

For å avvise informasjonskapsler må du endre innstillingene i nettleseren din. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken nettleser du bruker. Vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil det være noen funksjoner og tjenester du ikke kan bruke fordi disse funksjonene og tjenestene forutsetter at nettstedet kan huske valgene du gjør.

Du kan senere enkelt slette informasjonskapsler som du tidligere har akseptert. Hvis du bruker en PC med en nyere nettleser, kan du slette informasjonskapslene dine ved å bruke hurtigtastene: «CTRL + SHIFT + Delete» i loggen over besøkte nettsider

English

Use of cookies on ergoseat.no

Cookies are an important part of the internet. Without them, websites would be much less interactive and useful. E-commerce, for example, would be impossible. Cookies give websites the ability to remember and improve.

Cookies

A cookie (also known as a cookie) is data that is stored on the user’s computer when the user opens a website. A cookie can be used to see how often a website is visited, to map where the user navigates the most or to store login data on the website. For you as a user, this can lead to a better experience and a more optimized website. It can be very helpful for website owners to use cookies so that we can notice user patterns, and use the data to improve the website. We mainly use the measurement and analysis tool Google Analytics. You can read more about Google’s privacy statement here.

Purpose of use

We will provide you with the most relevant information when you are on our website, and therefore store your data when you visit our website. We do this so we can see what arouses the user’s interest.

How to reject or delete your cookies 

To reject cookies, you must change the settings in your Internet browser. Where you find these settings depends on which browser you are using. Please note that if you do this, there will be some features and services you can not use because these features and services assume that the website can remember the choices you make.

You can later easily delete cookies that you have previously accepted. If you use a PC with a newer browser, you can delete your cookies by using the shortcut keys: «CTRL + SHIFT + Delete» in the log of visited websites