Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Ergoseat på ergoseat.no og tilknyttede digitale kanaler.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@ergoseat.no

Når og hvordan vi samler inn personopplysninger

Ergoseat samler ikke inn personopplysninger utover IP-adresse med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post, kontaktskjema eller når du handler i vår nettbutikk. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse.

Hva brukes personopplysningene til?

Vi trenger opplysningene for å holde kontakt med deg og kartlegge dine behov for et mulig fremtidig kundeforhold.

Dine personopplysninger brukes ikke til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvem som har tilgang på dataene

Det er kun vi i Ergoseat og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. I tilfeller hvor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

Vi beholder nødvendige opplysninger for regnskap av historiske grunner.

Detaljer om tredjeparts leverandører

Følgende tredjeparts leverandører kan også innhente og lagre informasjon på ergoseat.no

Google analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan tjenestene våre brukes. Google Analytics bruker informasjonskapsler slik at vi kan merke oss ditt brukermønster. Vi bruker dataen til å forbedre nettstedet og for å få mer kunnskap om hvilke av våre tjenester du er interessert i. Behandlingen av opplysningene gjør det mulig å lage en bedre brukeropplevelser for deg. Du kan lese mer om vår bruk av Cookies/Informasjonskapsler her.

Kontakt via e-post, telefon og sms

Som kunde kan det hende at dialogen med oss foregår på e-post telefon og sms. Dette kan gjelder generelle ting rundt ditt kundeforhold. Eksempler på dette kan være bekreftelse av varer eller tjenester du har eller skal bestille. Din kontaktinformasjon og tekstlig korrespondanse lagres i disse tilfellene.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på post@ergoseat.no Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene.

Ergoseat AS

Telefonnummer: +47 55 10 16 00
E-postadresse: post@ergoseat.no
Adresse: Lønningsflaten 28, 5258 blomsterdalen

English

Privacy statement

The privacy statement explains why we collect information about you, how we use this information and how we take your privacy into account. This privacy statement applies to the processing of personal data made by Ergoseat on ergoseat.no and associated digital channels.

Personal information is all types of information that can be related to an identifiable person, such as name, e-mail address, telephone number, etc.

If you have any questions about what we have about you, or something is unclear, please contact us at  post@ergoseat.no

When and how we collect personal information

Ergoseat does not collect personal information beyond the IP address unless you provide this yourself, e.g. by contacting us via e-mail, contact form or when you shop in our online store. This is information you voluntarily give us, and not something we collect without it being in your interest.

What is personal information used for?

We need the information to keep in touch with you and identify your needs for a possible future customer relationship.

Your personal information is not used for purposes other than what was originally intended.

Who has access to the data

Only we in Ergoseat and our suppliers when necessary, have access to the personal information. We will use all reasonable precautions to ensure that our employees and third parties who have access to information about you have adequate information to ensure that they process this information in accordance with this statement and our obligations under privacy laws. We never sell the information to third parties.

How long do we store data?

If you have a customer relationship with us, we store your personal information for as long as the customer relationship lasts. In cases where we may have a genuine interest in cooperating at a later opportunity, we retain your information even after the end of the customer relationship.

We retain necessary information for accounting for historical reasons.

Details of third party suppliers

The following third-party suppliers may also collect and store information on  ergoseat.no

Google analytics

We collect statistics on how our services are used. Google Analytics uses cookies so that we can notice your user pattern. We use the data to improve the website and to gain more knowledge about which of our services you are interested in. The processing of the information makes it possible to create a better user experience for you. You can read more about our use of Cookies here.

Contact via e-mail, telephone and sms

As a customer, the dialogue with us may take place by e-mail, telephone and text message. This can apply to general things about your customer relationship. Examples of this can be confirmation of goods or services you have or will order. Your contact information and textual correspondence are stored in these cases.

Your right to access, correct and delete

If we process personal information about you, you have the right to access your own information. You can request a copy of the information we have registered about you. This is done by contacting us at  post@ergoseat.no  If the personal information is incorrect, incomplete or you do not have access to process it, you can also ask us to correct the information.

Ergoseat AS

Telephone number: +47 55 10 16 00
E-mail address: post@ergoseat.no
Address: Lønningsflaten 28, 5258 blomsterdalen